സംരംഭകർക്ക് 50 ലക്ഷം വായ്പ 7% പലിശയ്ക്ക് | Kerala Finance Corporation KFC Loan Schemes & Interest financial corporation

by VGfcvnnbvWEjhgcKJJoin Groxp Business Ideas WhatsApp Group16 Loan schemes/Interest Rates 1. Scheme for Term Loan …

Images related to the topic financial corporation

സംരംഭകർക്ക് 50 ലക്ഷം വായ്പ 7% പലിശയ്ക്ക് | Kerala Finance Corporation KFC Loan Schemes & Interest

സംരംഭകർക്ക് 50 ലക്ഷം വായ്പ 7% പലിശയ്ക്ക് | Kerala Finance Corporation KFC Loan Schemes & Interest

Search related to the topic സംരംഭകർക്ക് 50 ലക്ഷം വായ്പ 7% പലിശയ്ക്ക് | Kerala Finance Corporation KFC Loan Schemes & Interest

#സരഭകർകക #ലകഷ #വയപ #പലശയകക #Kerala #Finance #Corporation #KFC #Loan #Schemes #amp #Interest
സംരംഭകർക്ക് 50 ലക്ഷം വായ്പ 7% പലിശയ്ക്ക് | Kerala Finance Corporation KFC Loan Schemes & Interest
financial corporation
See all the latest ways to make money online: See more here
See all the latest ways to make money online: See more here

See also  SFM | Ch 10 International Financial Management (incl 10 Practical ques) | Study Mat | May 2021 financial management

You may also like

9 comments

TINKU'S GAMES 25/09/2021 - 7:07 AM

We applied for MSME Project on Sep:2020 on hold due to Covid till Jan 2021
then 30 % files are moved till march and again on hold due to year end(financial) ,then
work on slow due to election duty ,after election on hold hand of advocate for two months ,now he approved
and hand over to valuator , he visited twice till now not updated …around 10 months ….KSC employs are not
efficient … don't waste your time.. try any other nationalized bank….

Reply
Sreedevi .T T 25/09/2021 - 7:07 AM

Waste video

Reply
Anil M 25/09/2021 - 7:07 AM

Kfclonfonnabar

Reply
Usha Anakha 25/09/2021 - 7:07 AM

സാർ ഞൻ ഞൻ ഇപ്പോൾ സിംഗപ്പൂരിൽ ജോലി നോക്കുന്നു.3മാസത്തിനകം നാട്ടിൽ വരും ഒരു ബിസിനസ്സിന് തുടങ്ങൻ എങ്ങനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം. ഒന്ന് പറഞ്ഞു തട്ടുമോ??

Reply
Usha Anakha 25/09/2021 - 7:07 AM

Sir sorry.. ഇതെല്ലാം മലയാളയത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു വീഡിയോ മനസിലായില്ല

Reply
Rtdgy tell the cost 25/09/2021 - 7:07 AM

Very useful

Reply
POPULAR 25/09/2021 - 7:07 AM

ഇതെന്താണ് മരുന്ന് കച്ചവടമാ,ണോ പാറ്റ മൂട്ട കൊതുക്

Reply
My Choice 25/09/2021 - 7:07 AM

Bakery ..packing confectionery start cheyyan..loan kittulle…selling our own foods and other bakery items..this is in panchayath

Reply
Shijukumar Nair 25/09/2021 - 7:07 AM

Sir njan presently prevasy anu varunne December nattile vannu oru cheriya coconut oil business thudangan thalparyam unddu KFC contact cheythale helps kittumo,?????????

Reply

Leave a Comment